Säkerhet

Ska mäta säkerhetsklimatet i byggprojekt

Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan, ser stora vinster med att mäta säkerhetsklimatet på byggarbetsplatser.

Nu ska säkerhetsklimatet i byggprojekt mätas. Byggsektorns enkätbaserade verktyg PQi, som mäter projektkvalitet, har nu kompletterats med en komponent för säkerhet.
Vi behöver bli bättre på att arbeta proaktivt, bland annat genom att mäta säkerhetsklimatet i projekten och åtgärda brister innan olyckor inträffar, säger Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan.

Sedan en tid är det möjligt att mäta projektkvalitet, det vill säga hur väl projekt fungerar, med PQi. Under 2021 bildade Håll Nollan och Binosight en gemensam arbetsgrupp med syftet att komplettera PQi med ett branschgemensamt sätt att även mäta säkerhetsklimat.

– Det är tre gånger farligare att arbeta i ett byggprojekt än på den genomsnittliga arbetsplatsen. Vi behöver bli bättre på att arbeta proaktivt, bland annat genom att mäta säkerhetsklimatet i projekten och åtgärda brister innan olyckor inträffar. Håll Nollan har därför inlett ett samarbete med Binosight gällande just mätning av Säkerhetsklimat med PQi, berättar Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan.

Den ideella föreningen Håll Nollan bildades 2017 och har idag har ett 90-tal medlemsföretag som delar visionen om att alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag. Byggsektorn ligger i topp gällande allvarliga olyckor. I snitt dör närmare 10 personer i arbetsplatsolyckor varje år på våra svenska byggen.

Måste se till helhetsperspektivet

Säkerhetsbrister handlar både om organisatoriska och personliga brister, och ingår i ett helhetsperspektiv. Ett väl fungerande projekt, med god styrning och bra samverkan, har ofta en säker arbetsmiljö. Därför ser man från Håll Nollan stora fördelar med att mätning av säkerhetsklimat blir en komponent i en bredare kvalitetsmätning med PQi.

– Säkerhet ska inte betraktas som en isolerad företeelse. Olyckor och dödsfall är bara toppen av isberget. För att förstå varför de inträffar måste vi titta under ytan och studera projektens förutsättningar, inklusive ledarskapet. PQi mäter projektens funktion ur ett helhetsperspektiv. Där sätts säkerhet i en kontext med andra påverkande faktorer. Vår förhoppning är att mätning av säkerhetsklimat med PQi kommer att bidra till bättre säkerhetskultur och säkrare byggprojekt, säger Ulrika Dolietis.

Både byggherrar och entreprenörer kan initiera en mätning, där alla som är engagerade i ett projekt får svara på ett antal standardiserade frågor via ett enkätbaserat digitalt verktyg. Det gör det möjligt att jämföra projektets eller hela projektportföljens säkerhetsklimat med branschen.

Viktigt med transparens

– Vi har bland annat utgått från Arbetsmiljöverkets kartläggning av olika mätverktyg för att mäta säkerhetsklimat och anpassat ett av dessa för svenska byggprojekt, säger Thomas Samuelsson, vd på Binosight som utvecklat verktyget.

I tidigare kvalitetsmätningar har svarsfrekvensen varit hög. Frågorna finns översatta till de 14 olika språk som finns representerade på svenska byggarbetsplatser idag.

–– Mätningen är ett tillfälle för många att göra sin röst hörd och vara med och påverka sin arbetssituation. När vi mätte projektkvalitet var svarsfrekvensen väldigt hög.

PQi är ett viktigt verktyg för att skapa transparens och öppenhet i branschen, menar Thomas Samuelsson.

– Många projekt har utmaningar idag. Vi måste våga bygga in transparens och öppenhet i systemet. Det är viktigt att ta tempen i projekten i tidiga skeden. Att genomlysa, mäta och följa upp är nyckeln till branschens utveckling.

Läs även: ”Här är projekten med högst projektkvalitet”>>