Nyheter

Ska se över kontrollen av serietillverkade hus

Regeringen ger Boverket i uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av egenskaperna hos serietillverkade hus.
Uppdraget, som är en del av det bostadspaket som regeringen presenterade i juni med 22 åtgärder för ökat bostadsbyggande, har som syfte att underlätta byggandet av standardiserade bostäder.

Ett sätt att sänka byggkostnaderna och därmed öka försäljningen eller uthyrningen av billigare bostäder är att möjliggöra återanvändning av exempelvis ritningar, konstruktioner och utrustning – i många projekt över hela landet.
Företag med denna inriktning finns etablerade och flera byggbolag har gjort större upphandlingar som bygger på att standardiserade bostadsbyggnader levereras på flera olika platser.

En förutsättning för denna utveckling är att det finns planlagd mark för bostäder där villkoren är sådana att standardiserade byggnader ryms inom planen, menar regeringen.
Även då detta villkor är uppfyllt kan det finnas hinder, i det fall olika kommuner tillämpar kraven på byggnaders lämplighet för sitt ändamål, tillgänglighet, användbarhet och tekniska egenskaper, på olika sätt.

I lagstiftningen är utgångspunkten att varje byggnad ska bedömas individuellt.
– Såväl för leverantörer av serietillverkade hus, byggbolag och kommuner finns fördelar att vinna om en byggnad som bedömts motsvara lagstiftningens krav kan uppföras på flera platser på samma villkor. Ett system med en decentraliserad bedömning och tillsyn i 290 kommuner kan göra det svårt att uppnå dessa fördelar eftersom varje kommun möter den aktuella byggnaden bara vid något enstaka tillfälle, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande. 

Regeringen uppdrar därför åt Boverket att efter samråd med SKL, och företrädare för byggbolag och entreprenörer, lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadant utformade bedöms på samma sätt vid tillämpning av vissa krav i plan- och bygglagen, PBL.

Regeringen avser att avsätta 500 000 kronor 2016 och 2017 för genomförande av uppdraget som ska redovisas senast den 30 juni 2017 till Regeringskansliet.