Nyheter

Att upprätta tekniska beskrivningar med AMA

Den tekniska beskrivningen fyller en väl definierad och viktig roll bland de handlingar som upprättas för upphandling och produktion av bygg- och anläggningsprojekt. Genom att använda referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) blir beskri

Här hittar du del 1 av Byggvärldens AMA-skola, i samarbete med Svensk Byggtjänst

Här hittar du del 3

Beskrivningen ingår i det förfrågningsunderlag som ligger till grund för anbudsgivning och i kontraktshandlingarna i avtalet mellan beställare och entreprenör. Den är en av de bygghandlingar som behövs för materialinköp och i arbetet på byggplatsen.

Beskrivningar har en viktig uppgift i tidiga projekteringsskeden för dokumentation och beslutsunderlag. Beskrivningen kan ingå i de relationshandlingar som överlämnas till beställaren när projektet är färdigställt.

Beskrivningen blir då en dokumentation av vad som byggts. Innehållet i beskrivningen ligger till grund för instruktioner för drift och underhåll av anläggningar, hus och installationer.

Anpassade beskrivningar

AMA är endast ett referensverk till beskrivningen. Det gäller bara i den omfattning de så kallade BSAB-koderna och rubriker ur AMA använts i beskrivningen. Några få koder och rubriker i beskrivningen kan innebära att flera sidor detaljerade föreskrifter i AMA blir gällande. Projektören ska se till att beskrivningen kompletterar det som redovisas på ritningarna.

AMA innehåller krav på bygg- och installtionsdelar och produktionsresultat som är allmänt accepterade och framtagna i samarbete med byggsektorns olika parter. Genom att i beskrivningen åberopa kraven i AMA och komplettera med projektspecifik text får man mätbara kriterier för det utförda arbetet.

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Det innebär att arbetet med ritningar och beskrivningar bör göras parallellt. Det händer ofta att beskrivningen till stor del görs i slutet av projekteringsskedet. Man väntar helt enkelt tills ritningarna är nästan klara och låter sedan beskrivningarna få ta hand om ”resten” och täcka upp med generella föreskrifter.

Datateknik kan underlätta samordning av ritningsredovisning och beskrivning. Om objekten som ritas även är kodade med BSAB-koder kan man ”tömma” cad-filerna på information och få en checklista över vad som ska finnas i beskrivningen.

Pyramidregeln

AMAs texter är skrivna och organiserade på olika nivåer i BSAB-systemet. På hög nivå i systemet är föreskrifterna gemensamma för flera olika material och konstruktioner och på lägsta nivå gäller föreskrifterna ett specifikt material eller en specifik konstruktion. Syftet med detta är att slippa upprepa samma föreskrifter på flera ställen i AMA.

I beskrivningen behöver man inte ta med hela systemet av koder och rubriker utan endast de som behövs för att beskrivningen ska bli lätt att läsa och förstå. Det är normalt tillräckligt att av de överordnade koderna och rubrikerna i beskrivningen ta med de två eller tre högsta som finns i AMA.

Texter under alla koder och rubriker i AMA, som är överordnad en annan i beskrivningen angiven kod och rubrik, gäller. Oavsett om de är åberopade i beskrivningen eller ej. Den här regeln kallas för pyramidregeln.

Alltså; text under överliggande kod gäller även underliggande koder = pyramidregeln!

Företrädesregeln och AMA-nytt

Om den finns egna tekniska beskrivningar för ett projekt, som avviker från innehållet i AMA, så gäller alltid den egna beskrivningen. Oavsett vilka koder ur AMA som i finns med i beskrivningen. Denna regel kallas företrädesregeln.

Något som är mycket viktigt att komma ihåg, är att man inte kan hänvisa till texter i AMA-nytt i en beskrivning. Man kan bara hänvisa till texter som finns inarbetade i senaste ordinarie AMA.

Vill man använda texter ur AMA-nytt i sin beskrivning måste man skriva in hela texten.

Två strukturalternativ

Strukturen i en teknisk beskrivning i anslutning till AMA kan göras på två olika sätt:

Alternativ 1 som innebär att man först redovisar alla byggdelar och installationssystem i projektet och sedan tar upp produktionsresultaten.

Altertnativ 2 som innebär att man delar in dokumentet efter byggdelar och installationssystem, och under respektive byggdel och installationssystem redovisar produktionsresultaten.

Man väljer det alternativ som känns mest funktionellt för det aktuella projektet.

Exempel på innehåll

En teknisk beskrivning i anslutning till AMA inleds med en innehållsförteckning. Här framgår vilka avsnitt ur AMA som används.

I inledningen ska det stå att beskrivningen ansluter till exempelvis AMA Hus 07, El AMA 98, VVS AMA 98 etc. Det ska också framgå vilket alternativ för struktur man valt.

Sedan följer beskrivningen för valt strukturalternativ rubrik för rubrik med angivna BSAB-koder och eventuell kompletterande egen text.

För varje rubrik åberopas BSAB-koder på vald kodnivå för att definiera material och arbete. Men tänk på att pyramidregeln och företrädesregeln gäller!

Gustav Anderson, Svensk Byggtjänst