Cementa

Även Greenpeace överklagar

Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace. Bild: Greenpeace

Greenpeace menar att den så kallade “Cementa-lagen” bryter mot grundlagen på fyra punkter och att remisstiden var allt för kort. Greenpeace är den tredje organisationen som överklagar regeringsbeslutet.

– Cementalagen är fyra i rad i grundlagsbrott. Genom hanteringen har regeringen lyckats bryta mot förbudet mot ministerstyre, domstolarnas självständighet, kravet på sakliga och opartiska beslutsunderlag samt kraven på att inhämta nödvändig information för beslut. Därför överklagar Greenpeace ärendet till högsta förvaltningsdomstolen, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

”Inkomplett beslutsunderlag”

Efter att regeringens tagit fram den så kallade Cementa-lagen, som innebar ett tillfälligt fortsatt brytningstillstånd för Cementa, skickades förslaget ut på remiss. Men Greenpeace menar att remisstiden på fyra dagar var allt för kort. Lagförslaget var också, enligt organisationen, ett ”delvis inkomplett beslutsunderlag”.  

 Regeringens har gett myndigheter, experter, civilsamhälle, riksdag och lagråd för lite tid att för att kunna ta fram och granska oberoende fakta. Dessutom specialdesignades en lag för att endast kunna gälla i ett fall, i syfte att köra över domstolens beslut i ärendet. Det strider mot grundlagens krav på domstolars oberoende samt “generalitetsprincipen” det vill säga att lagar ska gälla lika för alla. Demokratin sattes därmed på undantag. Regeringens agerande kring Cementa riskerar att försvaga miljöbalkens ställning och öppnar dörrar för att företag kommer söka undantag från lagen istället för att följa den, säger Carl Schlyter.

”Hotet om cementbrist var gravt överdrivet”

Greenpeace skriver i pressmeddelande om sin överklagan : ”En av de saker Greenpeace lyfter i sitt överklagande med hänvisning till grundlagens krav på opartiska och sakliga beslutsunderlag är de påstådda effekter av cementbrist som enligt industri- och regeringsföreträdare riskerade att hota hundratusentals jobb. Beslutsunderlagen saknar dock trovärdiga analyser som stödjer påståendena och Cementa har senare sagt att man har möjligheter att hämta råvara från andra platser i närområdet.”

– Regeringen gav en bild av att Sverige skulle stanna om Cementa inte fick sitt tillstånd, men underlagen saknade korrekta analyser av alternativa bindemedel till cement, import och alternativ råvaruförsörjning till Slite. Hotet om cementbrist var gravt överdrivet och varken, internationella branschorganisationer, konkurrenter eller marknadsanalytiker tillfrågades om läget på cementmarknaden, säger Carl Schlyter.

Sedan tidigare har Naturskyddsföreningen och föreningen Urbergsgruppen överklagat beslutet.