Nyheter

BIM har blivit en självklarhet – men fastna inte i detaljerna

BIM Alliance deltog på Nordbygg, här Mårten Lindström på scenen. Foto: Susanne Bengtsson.

BIM, ByggnadsInformationsModellering, är sen några år ”på allas läppar” och att använda BIM i de olika processerna har blivit en självklarhet. Samtidigt kan man känna en risk för att man nu, inte minst från ledningsnivå i företagen, tycker att ”allt är klart”. I många avseenden är det så, men vi har långt kvar till visionen ”En obruten digital informationskedja genom hela samhällsbyggnadsprocessen”. Och man måste fortsätta arbeta med både detaljer och helhet.

Hallå alla chefer, detta är ingen IT-fråga!

Med många års perspektiv på mer eller mindre lyckade försök att effektivisera samhällsbyggandet med hjälp av datorisering och några års perspektiv på BIM-boomen känner vi en viss oro för att man nu halkar in i den vanliga lunken. ”BIM, det får IT-avdelningen och BIM-specialisterna ta hand om” kan vara ett vanligt uttryck från företagsledningen. Det är då det blir fel. BIM är ingen IT-fråga, även om naturligtvis tekniken i sig är viktig. Det är i tillämpningarna som potentialen ligger.

Att konsulter lämnar ifrån sig korrekta och väl samordnade handlingar är inget unikt, det borde vara en självklarhet. Möjligheterna ligger i att under processen testa många (inte bara några) alternativ, simulera, kalkylera och visualisera för att säkerställa att den bästa lösningen blir den valda.

Att bygg- och installationsföretag utnyttjar sin kompetens för att utföra det som byggherren begärt är inte heller unikt. Men genom att optimera kalkyler, inköp, logistik och planering så kan byggtiderna kortas, svinnet undvikas och kostnaderna sänkas. Yrkesarbetare kan få begripliga och pedagogiska instruktioner i sin mobil eller läsplatta. På köpet kommer man närmare visionen om en olycksfri arbetsmiljö. Och byggherren får ett bra överlämnande till förvaltningsskedet, med tillgång till rätt information i alla lägen.

I förvaltningsskedet är det varken märkligt eller nytt att man kan få resultaten av konsulternas och entreprenörernas arbete levererat i någon typ av digitalt format. Möjligheterna här ligger i att begära rätt typ av information, som underlättar och effektiviserar drift och förvaltning. Genom sensorer och ”internet of things” får man fortlöpande driftsdata. När utrustning ska servas eller bytas ut får man en signal om det från systemet. När en fläktmotor går sönder kan man snabbt hitta uppgifter om den och beställa en ny. En ny hyresgäst kan snabbt se hur lokalerna kan anpassas för just sin verksamhet.

Allt detta kan tyckas självklart, men det går inte av sig självt och det kräver nytänkande i många led. Chefer på alla nivåer har ett stort ansvar för att driva utvecklingen. Fler måste förstå att många möjligheter ligger här. Det kan kräva nya samarbetsformer och nya affärsmodeller. Men nya affärsmodeller är inget som kommer fram av sig självt, det krävs modiga chefer som vågar utmana gamla arbetssätt och hitta nya erbjudanden till sina kunder och samarbetspartners. De som tar tag i detta har stora möjligheter att stärka sin konkurrenskraft och säkra överlevnaden. 

 

Standardisering en grundfråga

På detaljnivå finns det många steg kvar att ta, även om en hel del är tagna. Det gäller inte minst standardisering, som brukar beskrivas från tre olika perspektiv:

– Begrepp

– Datamodeller

– Process

Inom dessa perspektiv pågår mycket både inom internationell standardisering och inom nationella tillämpningar. Det nya BSAB-systemet – som håller på att utvecklas genom ett brett initiativ i sektorn – kommer att underlätta och ge en gemensam grund för att alla ska definiera sina objekt och begrepp på ett gemensamt sätt. Projektet är ett av flera exempel på en nationell tillämpning som bygger på internationell standardisering. 

Stora möjligheter att påverka

Föreningen BIM Alliance startades 2014 genom sammanslagning av tre tidigare föreningar. Syftet är att verka för ett obrutet digitalt informationsflöde genom hela samhällsbyggnadsprocessen. BIM Alliance har idag ca 165 medlemsorganisationer, från alla delar av samhällsbyggandet.

BIM Alliance driver ett aktivt påverkans-, informations- och utvecklingsarbete bland annat inom standardisering. Under hösten 2015 startades ett stort långsiktigt program inom digitalisering och industrialisering. SmartBuiltEnvironment, som till lika delar finansieras av staten och näringslivet är ett strategiskt innovationsprogram initierat av bland andra BIM Alliance och hanterat av IQ Samhällsbyggnad. Den första utlysningen lanserades i mitten av mars 2016.

Om du vill påverka utvecklingen – sök vidare information på:

 http://www.bimalliance.se

http://www.smartbuilt.se

 

Olle Samuelson                                                

VD BIM Alliance Sweden                              

 

 Mårten Lindström

Senior rådgivare BIM Alliance Sweden