Nyheter

Hantverkare spår färre uppdrag i höst

Hantverkare
Småföretagare oroar sig för färre uppdrag efter sommaren, enligt senaste Hantverksbarometern. Foto: Getty Images

En tredjedel av landets hantverksföretag vittnar om färre uppdrag hittills i år till följd av prisökningar och materialbrist. Över hälften av alla småföretagare känner också en oro för att uppdragen ska bli färre efter sommaren. Det framgår av den senaste Hantverkarbarometern.

Byggbranschen spår tuffare tider och konjunkturförväntningarna har skruvats ner rejält på bara tio månader, då den första Hantverksbarometern genomfördes.

Undersökningen, som utfördes under maj månad, visar att 40 procent av de tillfrågade upplever att uppdragen hittills under året har blivit lite eller mycket färre som en följd av materialbrist och prishöjningar. Samtidigt uppger en tredjedel att de har tvingats avstå från jobb de räknat med på grund av prisökningar.

Minskad efterfrågan på hantverkare hos Bra Byggare

Enligt SCB steg byggmaterialkostnaderna med 24,4 procent mellan april 2021 och april 2022, en utveckling som resultaten från Hantverkarbarometern visar har påverkat efterfrågan på hantverkare och något som organisationen Bra Byggare även känt av.

– Vi ser att det finns en oro i branschen över en minskad efterfrågan, något vi redan märkt av på förfrågningarna som kommit in till oss på Bra Byggare. Från att det funnits ett överflöd av förfrågningar kan vi redan nu se en minskad efterfrågan på hantverkare genom vår tjänst. Hantverkare går av allt att döma en tuff höst till mötes, där det lär märkas ännu mer på deras verksamheter när inflationen slår mot hushållen, säger Fredrik Minding på BraByggare.se.

– Hushållen kommer behöva hålla i pengarna framöver och det här kommer och har redan fått effekter på hantverkarsbranschen, konstaterar Geir Thomas Fossum, vd Beijer Byggmaterial, i rapporten.

Oron för sämre tider finns i hela branschen, men är särskilt stark bland småföretagen. 53 procent av de tillfrågade hantverkarna som arbetar på företag med 1–3 anställda känner oro för att uppdragen ska minska efter sommaren. Den siffran står i stark kontrast om man tittar på upplevelsen hos företag med fler än 100 anställda, där 61 procent inte känner någon oro för minskat antal uppdrag framgent.

Kunder har förståelse för höjda materialkostnader

Bland kunderna finns dock en utbredd medvetenhet om situationen, 58 procent av hantverkarna svarar att kunderna har förståelse för de högre materialpriserna.

– Lokala hantverkare ger uttryck för att det är tuffa tider. När omvärldsläget nu ändras dramatiskt är det rimligt att vi får en diskussion om hur vi kan förbättra branschens förutsättningar. Vi har tidigare lyft behovet av en utveckling av ROT-avdraget för att främja hållbara material. I och med den höga inflationstakten behöver vi lyfta frågor som att indexera taket efter konsumentprisindex. Efter förra Hantverkarbarometern vet vi att ROT-avdraget är särskilt viktigt för småföretagen, 75 procent av de med 1-10 anställda ansåg att avdraget gjorde stor skillnad, avslutar Geir Thomas Fossum.

Om Hantverkarbarometern

  • Hantverkarbarometern är ett initiativ från Beijer Byggmaterial och utgörs av en enkät som alla hantverkare i Sverige, oavsett inriktning, ges möjlighet att svara på, vad gäller bland annat konjunkturen, upplevd orderingång, ROT-frågor och arbetsmiljö.
  • Den senaste enkäten gjordes under maj månad 2022 och färdigställdes i början av juni månad 2022. Totalt 300 hantverkare valde att besvara årets enkät.
  • Beijer Byggmaterial administrerar och finansierar Hantverkarbarometern och BraByggare är samarbetspartner.