Cementa

Ny ansökan inlämnad av Cementa

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Heidelbergcement, Norra Europa. Foto: Cementa
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Heidelbergcement, Norra Europa. Foto: Cementa

Cementa har nu skickat in en ny ansökan till mark- och miljödomstolen. Tillståndsansökan gäller för kalkstensbrytning i fyra år i Slite på Gotland. Enligt Cementa innehåller den betydligt fler mätningar än tidigare ansökan.

Cementas nuvarande tillfälliga tillstånd sträcker sig fram till 31 december 2022. Den nu sökta verksamheten rör ett avsevärt mindre område jämfört med den tidigare ansökan, vilket gör att den lokala miljöpåverkan, enligt Cementa, väsentligt mindre. 

Påverkan på grundvattnet

Underlaget är vidareutvecklat sedan sist. Det innehåller betydligt fler mätningar, dels på grund av att tid har förflutit sedan den ursprungliga ansökan lämnades 2017, men också för att Cementa har kompletterat med ytterligare undersökningar. De synpunkter som lyftes under vinterns samråd har, enligt Cementa, beaktats.

Frågorna har i huvudsak rört påverkan på grundvatten och Natura 2000.

– Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar, så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen. En hållbar drift utifrån högt satta miljökrav är som alltid en stark ledstjärna i Cementas arbete, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa.

Vill ha skyndsam hantering

Cementa skriver i sitt pressmeddelande att det är angeläget med en skyndsam hantering av ärendet hos domstol och remissinstanser för att produktion och försörjning av cement i Sverige ska kunna fortsätta utan avbrott. För att säkra försörjningstryggheten under en pågående domstolsprocess och eventuella överklaganden så söker Cementa om ett så kallat verkställighetsförordnande. 

Med hjälp av extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic Tsements reserver i Estland har Cementa idag förhoppningar om att kunna vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet sommaren 2023. Därefter är situationen och utvecklingen oviss. Bland annat riskerar, enligt bolaget, mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan ett tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten.

”En övergångslösning”

Den ansökan som nu har skickats in gäller för fyra år och ska, enligt Cementa, fungera som en övergångslösning ”till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats”.

Kring årsskiftet 2022/2023 planerar Cementa även att lämna in en långsiktig ansökan. 

– Att ha en tryggad inhemsk försörjning av viktiga insatsvaror till samhällsbyggandet i Sverige är ett högaktuellt ämne utifrån landets beredskapsförmåga, och cement är inget undantag. Här är Slitefabriken helt avgörande både idag och på sikt. Utvecklingen framåt kommer att vara beroende av en god samverkan med myndigheter och politik, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa

Den klimatneutrala satsningen

Ett långsiktigt brytningstillstånd är även, enligt bolaget, en förutsättning för att kunna förverkliga det planerade klimatomställningsprojektet vid fabriken, där HeidelbergCement har en fast målbild om att driftsätta världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030. Nu pågår ett intensivt arbete inför den genomförbarhetsstudie för CCS (carbon capture and storage) som inom kort startas.

Tillståndsansökan som skickats in till mark- och miljödomstolen är på 60 sidor och går att ta del av här. Bifogat finns även en teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning omfattande 160 sidor som kan tas del av här.

Det nuvarande tillståndet som gäller till 31 december 2022 har överklagats.

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd är positiv till att en ny ansökan är inlämnad – men betonar att cementkrisen inte är över.

– Hela byggbranschen är på ett eller annat sätt beroende av cement. Nu måste alla agera skyndsamt för att säkra fortsatt svensk kalkbrytning, säger hon.

Vårbudget utan cementkris

Tidigare i april släppte Byggföretagen sin senaste konjunkturprognos i vilken BNP-tillväxten spås dämpas till blygsamma 0,3 procent 2023 till följd av cementbrist. Prognosen kan jämföras med regeringens – som räknar med 1,8 procents tillväxt nästa år.

– Det är noterbart att finansminister Mikael Damberg inte nämnde cementbrist som ett hot mot ekonomin och sysselsättningen under tisdagens pressträff om vårbudgeten, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Tillverkningen i Slite står för omkring 75 procent av den cement som används i Sverige. Utan den kan inte tre av fyra bostäder byggstartas, enligt en konsekvensanalys som Byggföretagen gjorde förra året.

– Sverige riskerar fortfarande ett omfattande byggstopp, säger Catharina Elmsäter-Svärd.