Nyheter

Regeringen ger Växjö kommun rätt mot länsstyrelsen

Regeringens beslut ger Länsförsäkringar möjlighet att bygga om och ut sitt kontor i Växjö.

Växjö kommun får klartecken av regeringen till en detaljplan som bland annat öppnar för en ombyggnad av Länsförsäkringars lokaler. Enligt beslutet hade länsstyrelsen inte tillräcklig grund för att upphäva planen.
– Beskedet är glädjande och innebär att vi nu kan bygga om och till enligt vår ursprungliga plan, säger Björn Leifland, kommunikations- och hållbarhetschef på Länsförsäkringar, som räknar med byggstart inom kort.

I maj 2020 antog kommunfullmäktige detaljplanen Lejonet 5, platsen där Länsförsäkringar Kronoberg har sina lokaler. Detaljplanens syfte har varit att skapa förutsättningar för en ombyggnad och utveckling av befintliga byggnader som gör att Länsförsäkringar Kronoberg kan fortsätta växa på samma plats som idag.

Detaljplanen upphävdes av länsstyrelsen, som befarade främst så kallade kumulativa effekter, att flera liknande byggen skulle skada riksintresset.

Växjö kommun överklagade Länsstyrelsens beslut i juli 2020.  Nu, drygt ett och ett halvt år senare, har regeringen kommit med ett beslut där man ger kommunen rätt mot länsstyrelsen. ”Regeringen bedömer att länsstyrelsen inte har visat att det funnit stöd för beslutet att upphäva kommunens antagandebeslut”, skriver de.

Väntat i över ett år

På kommunen är man glad över det positiva beskedet, men förvånad över den långa handläggningstiden från regeringen, något som även Tanums kommun drabbats av och som Byggvärlden skrivit om tidigare.

– Vi är förvånade att det tagit så lång tid, och vi förstår inte varför vi fått vänta i över ett år. När vi överklagade länsstyrelsens beslut skickade vi in komplett underlag och har inte behövt komplettera. Det har heller inte varit frågan om någon lagändring, för då finns ju skäl att vänta.  Vi fick aldrig något svar på varför beslutet dröjde – men vi fick i alla fall ett beslut som vi är nöjda med, säger Djana Micanovic, planchef i Växjö.

Regeringens besked öppnar upp för Länsförsäkringar Kronobergs planerade om- och tillbyggnad. Bygglovet har varit klart sedan augusti 2021 och vann laga kraft då detaljplanen godkändes. Nu inväntar man startbesked från kommunen.

– Det känns så klart bra att regeringen nu fattat beslut i enlighet med expertmyndigheternas utlåtande. Beskedet är glädjande och innebär att vi nu kan bygga om och till för framtiden enligt vår ursprungliga plan, säger Björn Leifland, kommunikations- och hållbarhetschef på Länsförsäkringar.

Befintligt kontor är i en hästskoformad byggnad i tre plan där Länsförsäkringar huserat sedan 2006. Huset är uppfört 1981 i sin nuvarande form och lokalerna är i behov av att moderniseras och anpassas.

– Vi vill bygga om och till för framtiden för både kunder och medarbetare. I Växjö ska vi modernisera våra befintliga lokaler och göra en tillbyggnad på vår innergård som binder samman lokalerna.

Viktigt få ärendet prövat

Växjö stad omfattas av ett riksintresse för kulturmiljövård, vilket innebär att man i centrum ska ta särskild hänsyn till bland annat rutnätet från 1600-talet, fondbyggnader, esplanaderna och det medeltida domkyrkoområdet.

För kommunen har det varit viktigt att få frågan om Kv Lejonet 5 prövad i högre instans för att i förlängningen kunna fortsätta utveckla och bevara Växjö centrum och dess riksintresse.

– För Växjö kommun är det självklart att både utveckla och bevara centrum men kommunen ska också väga in i planeringen att centrum ska vara en attraktiv och levande stadskärna. Det förutsätter en varsam utveckling där äldre bebyggelse tillåts anpassas till dagens behov. Det kommer annars bli svårt för oss att fortsättningsvis kunna arbeta vidare med någon slags stadsutveckling, sa Djana Micanovic, i samband med att överklagandet lämnades in till regeringen.

Läs också: Regeringen stoppar byggplaner>>